ADHD-diagnos hos barn och ungdomar

Här presenterar vi vad som krävs för att barn eller ungdomar ska diagnostiseras med ADHD.

För ett barn upp till och med 16 år ska minst ett av följande krav vara uppfyllda:

  1. Minst sex av nio symtom på bristande uppmärksamhet
  2. Minst sex av nio symtom på hyperaktivitet och impulsivitet

Symtom: Bristande uppmärksamhet

Personen

a) är ofta ouppmärksam på detaljer eller gör slarvfel i skolarbete, yrkesliv eller andra aktiviteter.

b) har ofta svårt att bibehålla uppmärksamheten inför uppgifter eller lekar.

c) verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal.

d) följer ofta inte givna instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, hemsysslor eller arbetsuppgifter (beror inte på trots eller på att personen inte förstår instruktionerna).

e) har ofta svårt att organisera sina uppgifter och aktiviteter.

f) undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter som kräver mental uthållighet (till exempel skolarbete eller läxor).

g) tappar ofta bort saker som är nödvändiga för olika aktiviteter (till exempel leksaker, läxmaterial, pennor, böcker och verktyg).

h) är ofta lättdistraherad av yttre stimuli.

i) är ofta glömsk i det dagliga livet.

Symtom: Hyperaktivitet och impulsivitet

Personen

a) har ofta svårt att vara stilla med händer eller fötter eller kan inte sitta still.

b) lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra situationer där personen förväntas sitta kvar på sin plats under en längre stund.

c) springer ofta omkring, klänger eller klättrar mer än vad som anses lämpligt för situationen (hos ungdomar och vuxna kan det vara begränsat till en subjektiv känsla av rastlöshet).

d) har ofta svårt att leka eller utöva fritidsaktiviteter lugnt och stilla.

e) verkar ofta vara ”på språng” eller ”gå på högvarv”.

f) pratar ofta överdrivet mycket

g) kastar ofta ur sig svar på frågor innan frågeställaren pratat färdigt

h) har ofta svårt vänta på sin tur

i) avbryter eller inkräktar ofta på andra (till exempel kastar sig in i andras samtal eller lekar).

Dessutom krävs följande:

  • Symtomen har funnits sedan sex månader tillbaka på ett sätt som avviker från den förväntade utvecklingsnivån.
  • Symtomen har funnits före 12 års ålder.
  • Symtomen kan ses i minst två miljöer (till exempel hem och fritid respektive förskola, skola).
  • Det finns tydliga belägg för att symtomen påverkar eller försämrar kvaliteten i barnets sociala fungerande och prestationer i skola respektive arbetsliv.

Läs mer här.

Samsjuklighet

En svensk studie upptäckte att nästan hälften av vuxna personer som nyligen fått ADHD-diagnos hade någon form av samsjuklighet.